۵ فکری که فیلتر تلگرام ثابت کرد غلط است!

    • Home
    • ۵ باوری که فیلتر تلگرام ثابت کرد غلط است!

    ۵ باوری که فیلتر تلگرام ثابت کرد غلط است!

    ۵ باوری که فیلتر تلگرام ثابت کرد غلط است! مطابق سخنان محمد حسین سیاح طاهری که در صفحه شخصی اش منتشر شد، این گونه گفت: مهلت هات گرام و تلگرام…