تلگرام رفع فیلتر نخواهد شد

    • Home
    • تلگرام به هیچ عنوان رفع فیلتر نخواهد شد

    تلگرام به هیچ عنوان رفع فیلتر نخواهد شد

    تلگرام به هیچ عنوان رفع فیلتر نخواهد شد پرسش هایی که از سوی خبرنگاران در مورد فیلتر تلگرام ایجاد شده بود توسط معاون قضایی دادستان کل کشور پاسخ داده شد.…